ศูนย์ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพสามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยทั่วไปปกติหากไม่ได้มีอาการเจ็บป่วย ทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดของการตรวจสุขภาพจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ สามารถพิจารณาจากประวัติของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ อาการผิดปกติของแต่ละบุคคลที่สังเกตเห็น หรือสงสัยความผิดปกติที่เคยตรวจพบในอดีต ลักษณะการดำเนินชีวิตที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่าง ๆ

บริการตรวจสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพเฉพาะรายบุคคล
 • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre-Employment Health examination)
 • ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fit for work examination)
 • ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)
 • ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน (Periodic Health examination)
หมายเหตุ ข้อมูลตรวจสุขภาพนี้สำหรับผู้รับริการที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป

ตรวจสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ
สามารถติดต่อได้ที่
 • ศูนย์บริการผู้ป่วยอาหรับ ติดต่อชั้น 1
 • ศูนย์บริการผู้ป่วยพม่า ติดต่อชั้น 1
 • ศูนย์บริการผู้ป่วยต่างประเทศอื่น ๆ ติดต่อชั้น 1
ขั้นตอนและข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพมีดังนี้

ตรวจสุขภาพเฉพาะรายบุคคล
การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 1. งดรับประทานอาหาร 6 – 12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ ดื่มน้ำเปล่าได้ในโปรแกรมมาตรฐานที่ไม่มีการตรวจพิเศษต่างๆ เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหาร การตรวจ CT เป็นต้น
 2. นำยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย เพื่อให้แพทย์ทราบว่าท่านรับประทานยาใดบ้าง
 3. สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรตรวจปัสสาวะได้ ควรตรวจหลังหมดประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน
 4. กรุณานัดหมายผ่าน Call center ถ้าท่านไม่สะดวกมาตามวันนัดหมาย กรุณายกเลิกหรือเลื่อนนัดผ่าน Call center เช่นกัน
หมายเหตุ โรงพยาบาลสุขุมวิทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพ ต้องติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โดยต้องแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ประกอบการทำประวัติ
 2. สำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพรายบุคคล ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center) ชั้น 6
 3. กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม
 4. พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 5. ชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ณ การเงินชั้น 6
 6. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา
 7. เจาะเลือดเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 8. พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 9. พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ
หมายเหตุ ระหว่างรอผลการตรวจทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเครื่องดื่ม ไว้ให้สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่าน และมีคูปองอาหารสำหรับโปรแกรมการตรวจสุขภาพเฉพาะรายบุคคลที่มีงดน้ำและอาหารทุกโปรแกรม

บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
 • เอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ
 • ถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยกล้อง
 • เอกซ์เรย์และอัลตร้าซาวด์หามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ส่องกล้องเพื่อดูระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด
 • ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูก
 • ตรวจภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสุขุมวิทได้จัดรูปแบบของบริการตรวจสุขภาพ ตามความต้องการของผู้มาใช้บริการเป็นหลัก ได้แก่

 • กลุ่มผู้บริหารของบริษัทคู่สัญญา ซึ่งได้รับสวัสดิการและสิทธิในการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
 • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายบัตรกำนัลจากบริษัทประกันชีวิต
 • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน
 • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ

Silver Program
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีปัจจัยเสี่ยงใด ๆ

Silver Plus Program
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ไม่ออกกำลังกาย เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

Gold Program
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี ถึง 45 ปี หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ไม่ออกกำลังกาย เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคหัวใจตีบ

Platinum Program
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปี ถึง 55 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ไม่ออกกำลังกาย เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจตีบ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

Diamond Program
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป หรือ ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ไม่ออกกำลังกาย เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจตีบ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และควรตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ :
ชั้น 6  โรงพยาบาลสุขุมวิท

เวลาเปิด-ปิด :
เปิดบริการ ทุกวัน 07.00 - 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
02-391-0011 ต่อ 682 , 683

แพคเกจและโปรแกรมศูนย์ตรวจสุขภาพ


สาระความรู้ศูนย์ตรวจสุขภาพ