ฟันคุด (Impacted tooth)

ฟันคุด คืออะไร?

ฟันคุด (Impacted tooth) หมายถึง ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาใจช่องปากได้ตามปกติ หรือขึ้นได้เพียงบางส่วน เนื่องจากกระดูกหรือเหงือกที่ปกคลุมหนามาก หรือถูกขัดขวางจากฟันข้างเคียง พบบ่อยในฟันกรามซี่สุดท้าย

ฟันที่ไม่ขึ้น (Unerupted tooth) หมายถึง ฟันซี่ใดก็ตามที่ยังไม่ขึ้นมาในช่องปาก ซึ่งอาาจะเป็นฟันคุด หรือฟันที่สามารถขึ้นมาได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

คำว่า "embedded" เป็นศัพท์ที่ใช้แทนคำว่า impacted ในกรณีที่ฟันทั้งซี่ยังคงฝังอยู่ในกระดูก แม้ว่ารากฟันจะถูกสร้างโดยสมบูรณ์แล้ว

ทำไมจังมีฟันคุด ?

เนื่องจากขนาดของฟันแต่ละซี่รวมกันแล้ว มีสัดส่วนใหญ่กว่าขนาดของขากรรไกร ดังนั้นฟันกรามซี่สุดท้านซึ่งขึ้นทีหลังสุด จังไม่สามารถขึ้นได้เต็มซี่ ทำให้ฟันคุด การเกิดถุงน้ำเนื้องอก หรือการอักเสบเฉพาะที่ ก็อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการขึ้นของฟันได้ นอกจากนี้ความผิดปกติบางอย่าง เช่น Cleidocranial dysostosis, Cretinism จะมีฟันหลายซี่ฝังตัวอยู่ในขากรรไกร

VAR_INCL_CK