กรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์

1.1 เลือกจากกล่องรายชื่อ

1.2 เลือกจากชื่อพร้อมภาพ

แพทย์ทั้งหมด (พร้อมภาพ)


กรณีไม่ทราบชื่อแพทย์

สามารถค้นหาได้จากชื่อ นามสกุล (บางส่วนหรือทั้งหมด) รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น แผนก ศูนย์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เพศ ช่วงเวลา จากกล่องตัวเลือกที่เตรียมไว้ให้