อบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง

 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา  แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลสุขุมวิท  ได้จัดอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลสุขุมวิทได้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในการเฝ้าระวังการระงับอัคคีภัย และสามารถดับเพลิงขั้นต้นได้