บทความ
เบาหวาน

เบาหวาน เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต (Lifestyle modification) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต ประกอบด้วยการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ การมีกิจกรรมและออกกำลังกายอย
เพราะ "เบาหวาน" เมื่อเป็นแล้วชีวิตไม่ได้หอมหวานเหมือนกับชื่อโรค มากกว่านั้นยังนับเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และในยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมความเสี่ยงผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุอย่างหนึ่งคือประชากรที่อายุยืนยาวขึ้น ร่วมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การรับประทานอาหารที่มีปริมาณพลังงานเกินความต้องการ ขาดการออกกำลังกาย กิจวัตรประจำวันที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้าง
VAR_INCL_CK