TH EN

Home : บริการการแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ทำให้มนุษย์ต้องเผชิญกับโรคภัยที่มาจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ นอกเหนือจากนี้ยังมีองค์ประกอบอีกหลาย ๆ เช่น อายุที่มากขึ้น อาชีพที่ประกอบ และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น อาจทำให้เกิดโรคที่ไม่อาจคาดคิดได้ การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะค้นพบความผิดปกติและรับ การรักษาได้อย่างทันท่วงที “วันนี้โรงพยาบาลสุขุมวิทพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรที่เดียวเบ็ด เสร็จ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ทุกช่วงวัยของชีวิต ”


 


ได้จัดรูปแบบของบริการตรวจสุขภาพ ตามความต้องการของผู้มาใช้บริการเป็นหลัก ซึ่งได้แก่


- กลุ่มผู้บริหารของบริษัทคู่สัญญา ซึ่งได้รับสวัสดิการและสิทธิในการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี


- กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนทำประกันชีวิต


- กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน


- กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี