ส่วนลดแพ็คเกจตรวจสุขภาพ 40% เมื่อท่านซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุดที่ 2*
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจหาความเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคหัวใจ ซึ่งหากรู้เร็วจะช่วยให้ป้องกันการเกิดโรคได้เร็วเช่นกัน