ร่วมงานกับเรา

ฝ่ายการพยาบาล

 1. หัวหน้าพยาบาล IPD / OPD
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี (JCI / HA)
  • มีความเป็นผู้นำ และรักการบริการ
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
       

 2. พยาบาลวิชาชีพ OR, ICU, ER, GI (Senior Nurse)
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์เฉพาะทาง อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการสอนงาน, มีใจรักการบริการ, สื่อสารภาษาอังกฤษได้
       

 3. นักรังสีเทคนิค
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
  • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่รอสอบใบอนุญาตฯ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ ( เช้า – บ่าย – ดึก )
       

 4. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน (Ward)   
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • เพศหญิง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัญฑิต
  • มีใบประกอบวิชาชีพฯ
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
       

 5. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (PA/NA), OPD, ER, Ward, OR, ผู้ช่วยห้อง LAB, ผู้ช่วยห้องยา    
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • วุฒิ ม.6 อายุ18 ปีขึ้นไป
  • จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือนหรือ 420 ชม.)
  • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มนุษสัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
       

ฝ่ายสนับสนุนบริการ

 1. Information Technology Department Manager / ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
  หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
  • Overall responsibility for ensuring high quality IT services (Applications and IT infrastructure) are delivered across the organization, aligned to business needs, cost effective and compliant with group IT standards including security of data, network and backup systems.
  • Lead the implementation of IT projects, develop full scale project plans and ensure projects are completed according to the plan and targets. Search for applicable IT solutions by converting user requirements into cost-effective IT systems and find ways to make the business operations more productive.
  • Proactively identify opportunities for IT service improvements and ensure the implementation. Explore strategies to improve customers' experience and customer satisfaction level, promoting a culture of continuous improvement within the IT team.
  • Perform other tasks as assigned.
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • Bachelor degree or higher in Information Technology, Computer Science or equivalent.
  • Minimum of 10 years of work experience in IT role of which at least 3 years were at a managerial level, Experience in hospital firm would be an advantage.
  • Experiences across both, application development and IT infrastructure operations desired.
  • Good understanding of ERP Systems.( HIS System would be advantage).

 2. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และล่ามอังกฤษ (Customer Sevice & English Interpretor)
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
  • Welcome customer / patients as they arrive at the CSR counter and inquire into how they would like to be assisted.
  • Coordinate service and administrative to serve comfort and utmost satisfaction.
  • Provides accurate interpretation and translation for customer / patients.
  • Provides Custumer Satisfaction Survey.
  • Perform other duties as assigned. 
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • Bachelor’s degree in Business or any related field.
  • Age less than 35 years old.
  • Excellent verbal communication skill.
  • Strong capability in customers handling and service mindset.

 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Sales)
  จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
  • เสนอขายโปรแกรมด้านสุขภาพต่างๆของโรงพยาบาล
  • ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การบริการด้านสุขภาพเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
  • อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใชัภาษาอังกฤษได้ระดับดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษสัมพันธ์ดี

 4. พนักงานวิเคราะข้อมูล (Data Analysis)
  จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
  หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
  • ดำเนินการด้านการจัดเก็บ รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือและพร้อมใช้งาน
  • ดำเนินการด้านการติดต่อประสานงานภายในโรงพยาบาล ในเรื่องของการจัดเก็บ รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลระดับต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ พร้อมใช้งาน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • ปริญญาตรี การบริหารโรงพยาบาล / การจัดการทั่วไป / คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น  SPSS หรือ Excel ขั้นสูง
  • มีมนุษสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 5. พนักงานบัญชี (AR)
  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
  หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
  • ลงบันทึก, ตรวจสอบเอกสาร, รวบรวมเอกสารการจ่าย
  • ทำเอกสารสำคัญจ่าย ,หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภงด 3, ภงด 53
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ / Qualification :
  • เพศหญิง สาขาบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี และ MS- Office ได้ดี
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีรายจ่ายเจ้าหนี้  2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วันทำการ : จันทร์ - วันศุกร์
เวลา : 08.30 - 17.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2391-0011 ต่อ 842, 843 หรือ 081-358-8766
E-mail : rampai_jitt@hotmail.com