TH EN

Home : ข่าว & กิจกรรมโรงพยาบาลสุขุมวิท : กิจกรรม

กิจกรรม สัมมนางานเบาหวาน คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรของ
โรงพยาบาล จัดกิจกรรมสัมมนา "เบาหวาน ภัยเงียบที่พึงระวัง "เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมี
ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำ
นวนมาก

โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรคเบาหวาน 
นพ.ดาวิน นารูลา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุขุมวิท
นพ.วีระชัย โชตินพรัตน์ภัทร แพทย์อายุรกรรม
นพ.พิบูลย์ กิตติอัครเสถียร แพทย์อายุรกรรม
นพ.ทวีสุข พงศ์นคินทร์ แพทย์อายุรกรรม
พญ.กัณฐรัตน์ สุคนธมาน จักษุแพทย์
พญ.แพรว หาญเสรี แพทย์สาขาโรคต่อมไร้ท่อและเ
มตะบอลิสม
ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในครั
้งนี้ด้วย
ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมตร
วจวัดความดัน เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว และตรวจวัดมวลกระดูกฟรีอีกด้วย