โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ - Heart Screening Program

 เงื่อนไขการรับบริการ
- ราคาทุกโปรแกรมรวมค่าแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- ราคาทึกโปรแกรมไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2561
 
ปรึกษาปัญหาโรคหัวใจได้ที่
ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 1A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร 02-391-0011 ต่อ 145, 155