ตา

โรคต้อหิน สาเหตุที่ทำให้ตาบอดชนิดถาวร

 
VAR_INCL_CK