บทความ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เทคโนโลยี PMS/TMS คือการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กความแรงสูง ซึ่งในปัจจุบันถูกนำมาใช้รักษากลุ่มโรคต่าง ๆ ได้อย่างหลายกหลาย
ทุกคนควรออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง ให้สามารถรักษาสมดุลและความมั่นคงของกระดูกสันหลังของทุกคนไว้ เพื่อให้เราทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีต่อไป
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ คือ การทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับมามีร่างกายและจิตใจกลับมาสู่ภาวะปกติ สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำ
การบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง ที่จะช่วยฟื้นฟูในด้านต่างๆ ที่คุณอาจไม่รู้
VAR_INCL_CK