บทความ
เด็ก

หากเด็กๆ ไม่ได้รับการดูแลและเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี จากอาการเจ็บป่วยแค่ ไข้หวัดเล็กๆ น้อยๆ ที่ดูเหมือน
ไข้หวัดใหญ่เป็นอีกโรคหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี แต่อาการของโรคไข้หวัดใหญ่นั้นอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่แล้วอาการของผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดเมื่อยตาม
เกิดจากการติดเชื้อไวรัส INFLUENZA เชื้อนี้จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือ เสมหะของผู้ป่วย ติดต่อโดยการ ไอ จาม หรือการสัมผัสมือ เครื่องใช้ที่เปื้อนเชื้อโรค
ตรวจสุขภาพเด็ก (ประจำปี) มีอะไรบ้าง...? การเฝ้าระวังพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วง 6 ปีแรกของ
อาการชัก เป็นการแสดงออกถึงความผิดปกติของการทำงานของสมอง ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาการชักที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เรียกว่าโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู อาการ
VAR_INCL_CK