บทความ
ตา

ท่านเคยสังเกตุตนเองหรือไม่ว่า ท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่?
โรคต้อหินเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดชนิดถาวร ที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 มักพบมากในผู้สูงอายุ
ต้อหิน คือมีหินในลูกตาโรคต้อหินเกิดจากความเสื่อมของขั้วประสาทตา ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะความดันลูกตาสูง กดทำลายเซลล์ในขั้วประสาทตาลงเรื่อยๆ
เมื่อเทียบสัดส่วนต่อประชากรคนไทยพบว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มเกิดโรคในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลง สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม
VAR_INCL_CK