แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกและข้อ (Orthopedic surgery)

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกและข้อ

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567


แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกและข้อ

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว
  2. ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุนอกเหนือจากรายการที่กำหนด โรงพยาบาลฯ จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราปกติ
  3. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษแบบพื้นฐาน (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
  4. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายการที่ไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด
  3. ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุนอกเหนือจากรายการที่กำหนด โรงพยาบาลฯ จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราปกติ
  4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของ ผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
  5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ชั้น 1 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 110, 111