การตรวจหาเชื้อ RT-PCRสำหรับผู้ที่เข้ามาในระบบ Test and Go, Fit to Fly


การตรวจหาเชื้อ RT-PCR สำหรับผู้ที่เข้ามาในระบบ Test and Go, Fit to Fly

กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันเข้ารับบริการ รายละเอียดและลงทะเบียนเข้าตรวจตามlinkด้านล่าง

Please booking at least one day in advance before service date. For more information and registration, please follow the link below

Monday 6 June 2022


Tuesday 7 June 2022


Wednesday 8 June 2022


Thrusday 9 June 2022


Friday 10 June 2022


Saturday 11 June 2022


Sunday 12 June 2022


Monday 13 June 2022


Tuesday 14 June 2022


Wednesday 15 June 2022


*ผลตรวจจะถูกส่งให้ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หากท่านต้องการเอกสารตัวจริง กรุณาติดต่อรับได้ที่โรงพยาบาล

*Result will send via registration email only. If would like to get original document, please pick up at hospital.