ลงทะเบียนการตรวจ Covid-19 Fast Track

 

Friday 21 October 2022


Saturday 22 October 2022


Sunday 23 October 2022


Monday 24 October 2022


Tuesday 25 October 2022


Wednesday 26 October 2022


Thursday 27 October 2022


Friday 28 October 2022


Saturday 29 October 2022


Sunday 30 October 2022


Monday 31 October 2022


Tuesday 1 November 2022


Wednesday 2 November 2022


Thursday 3 November 2022


Friday 4 November 2022


Saturday 5 November 2022


Sunday 6 November 2022


Monday 7 November 2022


Tuesday 8 November 2022


Wednesday 9 November 2022


Thursday 10 November 2022


Faiday 11 November 2022


Saturday 12 November 2022


Sunday 13 November 2022


Monday 14 November 2022


Tuesday 15 November 2022


*หากช่วงเวลาที่ต้องการลงทะเบียนเต็ม กรุณาลงทะเบียนในช่วงที่ว่างในวันและเวลาถัดไป

Covid Covid Covid