TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

ค้นหาแพทย์

ค้นหาจากชื่อ/นามสกุล (ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้)

ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

พญ. อรกนิษฐา อรุณาทิตย์
สาขาวิชา สูติ-นรีเวช
สูติ-นรีเวช

กังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ
สาขาวิชา ผิวหนัง
ผิวหนัง เลเซอร์และความงาม

พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล
สาขาวิชา ศัลยกรรมพลาสติกทางตา
ตา

นพ. จักรี ธัญยนพพร

ศัลยกรรม

ทพ. ลม จันทร์ชัยมงคล
สาขาวิชา ทันตกรรมปริทันตวิทยา
ทันตกรรม

นพ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์
สาขามะเร็งกระดูก
ศัลยกรรม

พญ. ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล
สาขาวิชา จักษุวิทยา
ตา

นพ. ชนปิติ สิริวรรณ
โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอริสม
อายุรกรรม

นพ. ชัยสิทธิ์ ศุภประการ
สาขาวิชา ศัลยกรรมกระดูก
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ. สนธยา กาญจนธนาเลิศ
สาขาวิชา ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรม

นพ. เมธา อึ้งอภินันท์
สาขาวิชา รังสีวิทยา
เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย

นพ. ปัณณวิชญ์ วงค์วิวัฒนานนท์
สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ. มาโนช เครือวัลย์
สาขาวิชา สูติ-นรีเวช
สูติ-นรีเวช

ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล
สาขาวิชา โรควุ้นตา และจอประสาทตา
ตา

อ.ดร. วัลลภ ปิยะมโนธรรม
สาขาวิชา สุขภาพจิต
อายุรกรรม

นพ. รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล
สาขาวิชา สมองและระบบประสาท
อายุรกรรม

นพ. ปิยบุตร บุญมี
สาขาวิชา รังสีวิทยา
เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย

อ. วิไล ทรงกิจเจริญผล
สาขาวิชา ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เด็ก