TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

ค้นหาแพทย์

ค้นหาจากชื่อ/นามสกุล (ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้)

ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

พญ. กรรณณัฐ สินทร
สาขาวิชา รังสีวิทยา
เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย

นพ. ศุภชัย สามพันธ์
สาขาวิชา ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ศัลยกรรม

นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย
สาขาวิชา โรคปอดและทางเดินหายใจ
อายุรกรรม

เมธาวี จันทราภาส
สาขาวิชา จักษุวิทยาและต้อหิน
ตา

สุกานดา เป็งยศ
สาขาวิชา อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจ

นพ. ไกรเลิศ เธียรนุกุล
สาขาวิชา โรควุ้นตา และจอประสาทตา
ตา

อ. จิตรา
สาขาวิชา สุขภาพจิต

พญ. อรุณศรี ไกรศักดาวัฒน์
สาขาวิชา ผิวหนัง
ผิวหนัง เลเซอร์และความงาม

น.พ. ก.กฤช วุฒิพันธุ์
สาขาวิชา อายุรกรรมเด็ก
เด็ก

นพ. ปิยบุตร บุญมี
สาขาวิชา รังสีวิทยา
เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย

นพ. วินัย รัตนสุวรรณ
สาขาวิชา โรคติดเชื้อ
อายุรกรรม

นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
สาขาวิชา ศัลยกรรมประสาท
ศัลยกรรม

กังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ
สาขาวิชา ผิวหนัง
ผิวหนัง เลเซอร์และความงาม

พญ. ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย
สาขาวิชา โรคติดเชื้อ
อายุรกรรม

พ.ญ. อารีวรรณ นพธัญญะ
สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ทพญ. กัญญารัตน์ อินทร์แก้ว
สาขาวิชา ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรม

พ.ญ. วาสินี สรรพดิลก
สาขาวิชา โรคภูมิแพ้
เด็ก

พญ. วริศรา ตั้งประดับเกียรติ
สาขาวิชา ทางเดินอาหารและตับ
อายุรกรรม