TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย

ฐิติ
ชื่อแพทย์ นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา โรคปอดและทางเดินหายใจ
แผนก อายุรกรรม
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (Board) สาขา

- แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาที่ชี่ยวชาญพิเศษ (Sub-Board) สาขา

- อายุรศาสตร์

- อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

-

ตารางออกตรวจ นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -