การดูแลและวิธีปฏิบัติในการให้อาหารทางสายยางศัลยกรรม

การดูแลและวิธีปฏิบัติในการให้อาหารทางสายยาง

ศัลยกรรม

จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งพิง หรือศีรษะสูงอย่างน้อย 30 องศา

ล้างมือให้สะอาด

ดูดอาหารที่ค้างในกระเพาะอาหาร ถ้ามากกว่าร้อยละ 50 ของมื้ออาหารที่ผ่านมา ควรงดมื้อนั้น หรือเลื่อนมื้ออาหารออกไป

ระมัดระวังไม่ให้ลมผ่านเข้าสู่กระเพาะอาหารทางสายให้อาหาร หรือผ่านเข้าน้อยที่สุด โดยการพับสายทุกครั้งเมื่อไม่ได้ให้อาหาร น้ำ หรือยาแก่ผู้ป่วย

ขณะให้อาหาร ควรยกกระบอกให้สูงกว่าศีรษะผู้ป่วยประมาณ 1 ฟุต หรือปล่อยให้อาหารไหลช้าๆ การให้อาหารเร็วเกินไป จะทำให้ผู้ป่วยคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือท้องเดินได้

เรียบเรียงโดย : ผศ. ขวัญตา เกิดชูชื่น และคณะ.(2543).
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.(หน้า 323 - 325).กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร
ศูนย์ : ศัลยกรรม
ปรึกษาศัลยแพทย์ : 02-391-0011