UKA ผ่าตัดเปลี่ยนผิว ข้อเข่าเทียมบางส่วน

"เก็บข้อเข่าเดิมเอาไว้ ใช้งานได้เหมือนธรรมชาติ"
แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

UKA คืออะไร ?
         การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน (Unicompartment Knee Arthroplasty - UKA) คือ การผ่าตัดเอาผิวข้อเข่าเฉพาะส่วนที่เสื่อมออก โดยเก็บ รักษาผิวข้อเข่าในส่วนที่ยังอยู่ในสภาพดีไว้ แล้วทดแทนด้วย ผิวข้อเทียมเพียงบางส่วน ซึ่งในอดีตผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่า เสื่อม มักนิยมผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งหมด (TKA) ซึ่งพบว่าต้องยอมสูญเสียผิวข้อเข่าส่วนที่ยังอยู่ในสภาพดีไป ทำให้ไม่สามารถใช้ข้อเข่าได้เหมือนธรรมชาติ ไม่สามารถ นั่งกับพื้น นั่งยองๆ พับเพียบ ขัดสมาธิรวมทั้งวิ่ง หรือ ออกกำลังกายได้ ดังนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม บางส่วน จึงเป็นวิธีที่ทำให้สามารถใช้งานข้อเข่าเดิมได้อย่าง เป็นธรรมชาติ

ข้อดีของการรักษา
          • บาดแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงมาก เจ็บน้อย
          • เสียเลือดในการผ่าตัดลดลง
          • สามารถทำให้ผู้ป่วยเดินได้เร็วกว่าการผ่าตัดด้วยวิธี แบบเดิม
          • ผู้ป่วยเริ่มเดินได้ภายใน 1-2 วันหลังการผ่าตัด และ ทำงาน ได้ตามปกติภายใน 3-4 สัปดาห์
          • มีภาวะการแทรกซ้อนน้อยลง
          • สามารถเก็บเส้นเอ็น และผิวข้อเข่าส่วนที่ดีเอาไว้ได้
          • สามารถใช้ข้อเข่าได้ดีใกล้เคียงธรรมชาติ เช่น นั่งกับพื้น นั่งยองๆ พับเพียบ ขัดสมาธิ รวมทั้งวิ่ง หรือ ออก กำลังกายได้

ข้อจำกัด
          ถึงแม้การผ่าตัด UKA โดยอาศัยเทคนิคของการผ่าตัดแบบ แผลเล็ก ซึ่งแม้จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อจำกัดบาง ประการด้วยเช่นกัน ได้แก่
          • การผ่าตัดวิธีนี้ทำได้ยากกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีแบบเดิม จำเป็นต้องใช้แพทย์ที่มีความชำนาญในการผ่าตัด เป็นพิเศษ
          • ไม่เหมาะที่จะทำการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมมาก
          • ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนขั้นรุนแรง หรือมีน้ำหนักตัวมาก อาจไม่เหมาะสม

          โดยสรุป การรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยน ผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน (UKA) ผู้ป่วยจำเป็นต้องมาพบแพทย์ โดยเร็ว ก่อนที่ภาวะของข้อเข่าเสื่อมจะเป็นมากเกินไป และ จำเป็นต้องทำการผ่าตัด โดยแพทย์ที่มีความชำนาญในการ ผ่าตัดด้วยวิธีนี้เท่านั้น

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่
ศูนย์โรคข้อ โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 0-2391-0011 ต่อ 110-111