xxxวิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักอยู่ในระดับแนวหน้าการดูแลสุขภาพตามมาตราฐานสากลด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้มาใช้บริการปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ (vision) ที่ตั้งไว้นโยบายและแนวปฏิบัติ

 

1.กำหนดนโยบายการสรรหาบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล

2.จัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะบุคคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและให้บริการภายใต้จิตสำนึกและจริยธรรม เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจสูงสุด อย่างต่อเนื่อง

3.คณะผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยปลอดภัยอย่างเหมาะสมและพึงพอใจสูงสุด